Výherci soutěže o ponorný mixer Braun

A. Nývltová
A. Steffek
A. Růžičková
D. Brádková
D. Lesáková
M. Dasenka
D. Grigarová
E. Tomšů
E. Říhová
E. Machalová
E. M. Vega Rey
E. Mařasová
F. Řípa
G. Šmolová
H. Humplíková
H. PETRASOVA
H. Špačková
H. Hartmannová
J. Kořínek
J. Chromčáková
J. Hluchnikova
J. Machatá
J. Volná
J. Odvářka
J. Novosadová
K. Janků
K. Skálová
L. Vráželová
M. Bouchalíková
M. Preisler
M. Staňková
M. fišerová
M. Klinková
M. Vlčková
N. Váchová
P. Káňatá
P. Třásková
P. Grossmannová
R. Krupka
R. Daníčková
R. Sedláček
S. PETRASOVA
T Kopičová
T. Nolčová
T. Parkanová
T. Slavíková
V. Pučelíková
V. PAPÍK
V. Hájek
V. Drobná
V. Rejsa
Z. Francová

Pravidla soutěže
VYHRAJTE set WATERDROP S TERMOHRNKEM!

1. Základní parametry soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „Vyhrajte set Waterdrop s termohrnkem! („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto Pravidel nebo zkrácená verze těchto Pravidel uvedené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými pravidly Soutěže.

 • Pořadatelem Soutěže je společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235686 („Pořadatel“).
 • Organizátorem Soutěže je společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177691 („Organizátor“).

2. Doba a místo konání soutěže

 • Soutěž bude probíhat od 5. 1. 2023 00:00:00 hod. do 1. 2. 2023 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“) výhradně prostřednictvím jednotlivých prodejen dm ČR v České republice, jejichž výčet je uveden na dm.cz/store, a to dle otevírací doby jednotlivých prodejen („prodejna DM ČR“) a na e-shopu www.dm.cz („Místo konání Soutěže“).

3. Účast v soutěži

 • Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České republiky, která splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“). Osoby mladší 15 let se mohou Soutěže účastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce. V případě kteréhokoliv Soutěžícího mladšího 15 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv do předání výhry písemné potvrzení o tom, že takový Soutěžící disponuje souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v Soutěži, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“); v případě, že takové potvrzení nebude předloženo při převzetí výhry nebo do 5 dnů od obdržení výzvy, je Organizátor oprávněn daného Soutěžícího ze Soutěže vyloučit a výhru nepředat; případný nárok takového Soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
 • Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a jeho dceřiných společností, dodavatelů Pořadatele, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem na organizaci a realizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 odst. 1 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může výhru postupem dle článku 4 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným účelům.
 • Do Soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.
 • Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími (viz článek 3 Pravidel). Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4. Mechanika soutěže

 • Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že si v Době konání Soutěže a v Místě konání Soutěže resp. v jakékoliv prodejně DM ČR na území České republiky nebo na e-shopu dm.cz zakoupí jednorázově tzv. na jeden daňový doklad – účtenku / fakturu („Soutěžní účtenka“) jakékoliv produkty Pořadatele prodávané pod obchodní značkou Sensodyne („Soutěžní produkty“) v minimální celkové hodnotě 159 Kč včetně DPH a úplně a pravdivě v Době konání Soutěže vyplní registrační formulář na webové stránce www.ustnipromo.cz („Webová stránka“), kde uvede své jméno, příjmení, e‑mailovou adresu a volitelně telefonní číslo („Registrační formulář“), a dále zaškrtne seznámení se a souhlas s těmito Pravidly včetně zpracování osobních údajů.
 • Soutěžící musí Soutěžní produkty zakoupit pouze v Době konání Soutěže a v Místě konání Soutěže (prodejnách DM ČR v České republice nebo na e-shopu dm.cz). V případě, že ze Soutěžní účtenky, resp. z vydaného dokladu o nákupu nebude zřejmé, že předmětem nákupu byly Soutěžní produkty, je Soutěžící povinen, pro účely zapojení do Soutěže, nechat prodávajícím na dokladu potvrdit, které Soutěžní produkty byly předmětem nákupu. Takto potvrzený doklad o nákupu musí obsahovat razítko prodávajícího, v opačném případě nebude považován za platný.
 • Soutěžící se může do Soutěže zapojit vícekrát, vždy však s novou Soutěžní účtenkou a vyplněním vždy nového Registračního formuláře. Za každé zakoupení Soutěžních produktů (v minimální celkové hodnotě dle článku 1 těchto Pravidel v rámci jednoho nákupu) tzn. s jednou Soutěžní účtenkou se Soutěžící může do Soutěže zapojit jen jednou (bez ohledu na to, kolikrát hodnota nákupu Soutěžních produktů přesahuje částku 159,-Kč).
 • Soutěžící je povinen si uchovat všechny Soutěžní účtenky, resp. doklady o nákupu nejméně do doby vyhodnocení Soutěže a ověření nároku na případnou výhru, a pro účely ověření splnění podmínek Soutěže je na požádání předložit Organizátorovi. V případě, že Soutěžící získá výhru v Soutěži, je povinen předložit Organizátorovi všechny Soutěžní účtenky, resp. doklady o nákupu, na kterých jsou uvedeny Soutěžní produkty, na základě jejichž nákupu se zapojil do Soutěže, a to v čitelné podobě. V případě, že Soutěžící neprokáže Organizátorovi nákupy Soutěžních produktů (ve složení a minimální celkové hodnotě dle článku 1 těchto Pravidel) v počtu a hodnotě, které odpovídají počtu zapojení Soutěžícího do Soutěže, nesplní podmínky Soutěže a bude ze Soutěže vyřazen nebo mu nevznikne nárok na uplatnění výhry.
 • Ze všech Soutěžících, resp. ze všech jednotlivých registrací Soutěžících, bude po skončení Soutěže vylosováno 52 Soutěžících, kteří v případě ověření nároku na výhru získají 1 výhru (jednotlivě jako „Výherce“ nebo společně jako „Výherci“). Losování se uskuteční nejpozději do 14 dnů od skončení Doby konání Soutěže.
 • Výhercům bude zasláno oznámení o získání výhry na e-mailovou adresu uvedenou v Registračním formuláři („Oznámení“). Soutěžící, kteří nezískali výhru, nebudou nijak vyrozuměni.
 • Výherce je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení Oznámení potvrdit formou odpovědi na zaslané e-mailové Oznámení svůj zájem o výhru, zaslat svou doručovací adresu na území České republiky, telefonní číslo a dále postupovat dle pokynů uvedených v Oznámení – zejména zaslat kopii/scann Soutěžní účtenky / Soutěžních účtenek, s nimiž se zapojil do Soutěže. V případě, že Výherce do 7 dnů od doručení Oznámení nepotvrdí svůj zájem o výhru a nezašle Soutěžní účtenku/Soutěžní účtenky, doručovací adresu, nárok na uplatnění výhry mu zaniká.
 • Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědni za uvedení nesprávné e-mailové adresy či doručovací adresy nebo jiné chyby v Registračním formuláři či v odpovědi na Oznámení.

5. Výhra v soutěži

 • Výhrou v Soutěži je ochutnávkový set Waterdrop s termohrnkem Edition – Royal Roiboos 600 ml („Výhra“).
 • Celkem je do Soutěže zařazeno 52 Výher. Počet Výher je konečný a neměnný. Každý Soutěžící může získat nanejvýš tolik Výher, kolikrát se platně zapojil do Soutěže. V případě, že se Soutěžící do Soutěže zapojil 52 a vícekrát, může vyhrát nanejvýš 52 Výher.
 • Výhra bude Výherci na náklady Organizátora zaslána prostřednictvím provozovatele doručovacích služeb na adresu, kterou Výherce uvede v odpovědi na Oznámení. Výhry budou zasílány výhradně na území České republiky. V případě, že si Výherce Výhru nepřevezme, nárok na uplatnění Výhry mu zaniká.
 • V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na uplatnění Výhry podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne či ve lhůtě podle článku 7 těchto Pravidel nepotvrdí svůj zájem o Výhru, nepředloží Soutěžní účtenku / Soutěžní účtenky, je výlučně na rozhodnutí Organizátora, jak s touto Výhrou naloží.
 • Pokud si Výherce Výhru i přes rozumně vynaložené úsilí Organizátora nepřevezme, bude Organizátor postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4 těchto Pravidel.

 

6. Ochrana osobních údajů

 • Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., IČO: 036 55 067, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v Registračním formuláři: jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, v případě výhry i telefonní číslo, doručovací adresa a případně dalších údajů sdělených Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Soutěži, a to na dobu 6 měsíců resp. na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Osobní údaje budou zpracovány po delší dobu výhradně v případě je-li to nutné pro plnění zákonných povinností.
 • Správce je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů i jiný třetí subjekt, zejména společnosti zajišťující odeslání a doručení výher. Společnost Promo Partner s.r.o., IČO: 248 23 945, se sídlem Kašparovo náměstí 2271/5, 18000 Praha 8 – Libeň, Česká republika, je ve vztahu k osobním údajům Soutěžících zpracovatelem Pořadatele.
 • Osobní údaje budou zpracovány manuálně (v elektronické podobě) a nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.
 • Jako subjekt údajů má Soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
 • Soutěžící může uplatnit svá práva zasláním příslušného požadavku pověřenci pro ochranu osobních údajů Správce prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu DPO@GSK.com. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách https://cz.gsk.com/cs-cz/prohlaseni-o-ochrane-soukromi.
 • Účastí v Soutěži dává Soutěžící svolení s tím, aby Pořadatel zejména v souvislosti s případnou Výhrou bezplatně rozšiřoval jméno a příjmení Soutěžícího použité v rámci účasti v Soutěži, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele nebo Organizátora, a to po Dobu konání Soutěže a dále po dobu 1 roku od konce Doby konání Soutěže.

7. Společná ustanovení

 • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže dostupná na Webové stránce.
 • Organizátora je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese hanzalova@promopartner.cz
 • Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 • Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím.
 • Soutěžící není oprávněn postoupit svá práva z účasti v Soutěži na třetí osobu.
 • Pokud Výherce není daňovým rezidentem České republiky, má povinnost doložit Pořadateli svůj daňový domicil a případné další důkazní prostředky prokazující nárok Výherce na poskytnutí výhod z příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění, a to do 5 dnů od potvrzení Výhry v Soutěži dle článku 6 těchto Pravidel. Pokud tak neučiní, Pořadatel srazí a odvede srážkovou daň v souladu s článkem 5.1 těchto Pravidel v České republice.
 • Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
 • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli či Organizátorovi. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Organizátor provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Organizátora, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Organizátor bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
 • Vyplacení peněžitého plnění namísto Výher není možné a Soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry. Pořadatel ani Organizátor rovněž neodpovídají za jakoukoli škodu, kterou Soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo s užitím získané Výhry. Výhry v Soutěži není možné reklamovat (výhry je možné reklamovat pouze přímo u dodavatele výher).
 • Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 • Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 09. 12. 2022

 

Čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnických prostředků uvedených na obale. Zubní pasty Sensodyne Rapid Whitening, Sensodyne Rapid Extra Fresh, Sensodyne Repair&Protect Whitening – hloubková oprava a Sensodyne Repair&Protect Extra Fresh – hloubková oprava jsou zdravotnické prostředky určené k péči o citlivé zuby.

Ostatní zubní pasty Sensodyne jsou kosmetické přípravky.

V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e‑mail: mystory.cz@haleon.com

Případné nežádoucí účinky prosím hlaste na: SafetyReportingEMEA@haleon.com

Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK.

©2022 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

Menu